ADATVÉDELMI ÉS KEZELÉSI NYILATKOZAT

 

A www.relaxfogaszat.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a Weboldal látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

A fogászati kezelésre való jelentkezés során kért elérhetőségre vonatkozó információkat – melyek a kapcsolattartást szolgálják – a vonatkozó hatályos jogszabályoknak (2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) eleget téve körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, és azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Harmadik félnek személyes adatait nem adjuk ki.

 

  1. ADATKEZELŐ

RelaxDent Implant Clinic Fogászati Centrum

székhely: 1094 Budapest Ferenc krt 41. 1em. 2sz.

ügyvezető: Dr Zöld Gábor

 

  1. A KEZELT ADATOK KÖRE

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltető munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad át.

Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

 

  1. ADATKEZELÉS CÉLJA

A fogászati kezeléssel összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelések célja: A fogászati kezelésre jelentkezés. A jelentkező elérhetőségének kezeléssel kapcsolatos információ csere céljából történő biztosítása.

A jelentkezők részére évente körülbelül négy alkalommal küldenénk hírlevelet, mely első sorban szakmai, szájápolási jellegű információkat, segítséget tartalmazna. A hírlevél küldését megelőzően egy engedélykérő levelet küldünk, melynek elfogadása esetén kerülne sor csak a hírlevelek valós továbbítására.

A RelaxDent fogászat a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot bizalmasan kezel.

 

  1. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A fogászati kezelés igénybe vételével kapcsolatban megadott személyes adatokat az adat megadójának hozzájárulása alatt kezeljük addig, amíg az érintett nem kéri adatai törlését.

A hozzájárulás visszavonása, az adatok törlése bármikor kérhető az info@relaxdent.hu E-mail címen..

 

  1. AZ ÉRINTETTEK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAIK

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása. Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Üzemeltető kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

A tájékoztatás az Üzemeltető postai címén (székhely: 1094 Budapest Ferenc krt 41. 1em. 2sz.) illetve a(z) info@relaxfogaszat.hu e-mail címen kérhető. Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

 

  1. ADATBIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az Üzemeltető köteles lenne a megkereső állami hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden jogszabályi feltétele adott, úgy a hatóság kérésének eleget tesz, mert azt nem tagadhatja meg. Ezt a szolgáltatás igénybe vevője (jelentkező) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni.

 

  1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A jelentkezők jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni az info@relaxfogaszat.hu e-mail címen. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban –

adja meg a tájékoztatást.

Az az érintett személy, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét.

Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról tartalmazza.

Jogorvoslati lehetőséggel (bírósági eljárás mellett), vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: 06-1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu